Privacyverklaring

Privacyverklaring van van Dongen en Partners B.V.

Wie is van Dongen en Partners B.V. (hierna te noemen “van Dongen en Partners”)
van Dongen en Partners verzorgt voor opdrachtgevers zowel de minnelijke als de gerechtelijke incasso en staat opdrachtgevers bij op het gebied van creditmanagement.

Verwerkingsverantwoordelijke
van Dongen en Partners is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat van Dongen en Partners beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. van Dongen en Partners is ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?
Persoonsgegevens
We verzamelen en gebruiken gegevens van de schuldenaar. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijke persoon. Dat bent u of u en uw partner als er een gezamenlijke schuld is. Als u wordt vertegenwoordigd door een ander, bijvoorbeeld een bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen we ook van deze persoon een beperkt aantal (contact)gegevens. Bij een minderjarige met een schuld, verzamelen en gebruiken ook we de gegevens van de ouder(s) of van de voogd. van Dongen en Partners verwerkt veel persoonsgegevens, waaronder regelmatig een aantal bijzondere persoonsgegevens. Naast de wetgeving vanuit de AVG heeft van Dongen en Partners ook te maken met de wetgeving die specifiek geldt voor de gerechtsdeurwaarders.

Van wie we gegevens verzamelen
We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens. Dat kan van u of u en uw partner zijn als er bijvoorbeeld een gezamenlijke schuld is. Als u wordt vertegenwoordigd door een ander, bijvoorbeeld een bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen we ook van deze persoon een beperkt aantal (contact)gegevens.

Voor een minderjarige met een schuld, verzamelen en gebruiken we ook de gegevens van de ouder(s) of van de voogd.

Waarom we gegevens verzamelen
U heeft volgens onze opdrachtgever een openstaande schuld. De opdrachtgever heeft ons gevraagd om de schuld te innen. U moet daarvoor iets doen of ergens aan meewerken. We zoeken daarom contact met u en hebben daarvoor uw contactgegevens nodig.

Als we u moeten oproepen om voor de rechter te verschijnen of een officieel stuk aan u moeten sturen, hebben we de wettelijke plicht om gegevens over uw officiële woonplaats op te vragen. Ook hebben we de plicht om te kijken we of er sprake is van een bijzondere schuldsituatie.

Bij het leggen van beslag op uw inkomen of bezittingen moeten we weten welke dat zijn en of er soms al beslag op ligt.

Cameratoezicht
We hebben voor uw en onze veiligheid cameratoezicht. Daar waar dit het geval is wordt dit aangegeven. Deze beelden worden na 4 weken gewist.

Verwerkingsdoeleinden
De verwerking van persoonsgegevens door de gerechtsdeurwaarder geschiedt ten behoeve van:
• de uitoefening van ambtelijke taken als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Gerechtsdeurwaarderswet;
• de uitoefening van niet ambtelijke werkzaamheden als bedoeld in artikel 22, eerste lid van de Gerechtsdeurwaarderswet.

Categorieën van gegevens
De verwerking van persoonsgegevens kan betrekking hebben op:
• naam, adres, postbusnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, titulatuur, telefoonnummer, telefaxnummer, email-adres;
• BRP-nummer, BSN en andere identificerende gegevens;
• gegevens over inkomen, bezittingen en schulden;
• gegevens met betrekking tot het in het verleden verrichte of lopende acties, of transacties in zaken die van invloed kunnen zijn op respectievelijk voortvloeien uit de bij of krachtens wet of door de opdrachtgever opgedragen taken en werkzaamheden;
• gegevens over de in die zaken van de wederpartij ontvangen bedragen en op hem verhaalbare kosten;
• Overige persoonsgegevens die u actief elektronisch, telefonisch of schriftelijk verstrekt
• andere voor het doel van de verwerking noodzakelijke niet te categoriseren gegevens.

Grondslag van de verwerking
van Dongen en Partners moet het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit de AVG. Het grootste gedeelte van de verwerkingen gebeurt vanuit:
• de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
• de wettelijke verplichtingen vanuit onder andere de Gerechtsdeurwaarderswet;
• de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
• het gerechtvaardigd belang van de opdrachtgever en de gerechtsdeurwaarder.

Met welke externe partijen delen wij uw gegevens?
Als dit voor de uitoefening van de ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden nodig is, delen wij uw gegevens met externe partijen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld onze opdrachtgever, rechterlijke instanties, openbare- en gesloten registers, de inkomstenbron, slotenmakers, ontruimer, andere gerechtsdeurwaarders en het digitaal beslagregister één en ander uitsluitend, voor zover nodig bij het verrichten van de bij of krachtens de wet opgedragen taken en werkzaamheden. De gegevens worden incidenteel door van Dongen en Partners aan een instantie in een derde land verstrekt, indien internationale verdragen dit vereisen. Verstrekking van gegevens vindt niet plaats als dit in strijd zou zijn met de geheimhoudingsplicht van van Dongen en Partners.

Ook hier is voor van Dongen en Partners de Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming persoonsgegevens leidend.

Waar worden de persoonsgegevens door van Dongen en Partners opgeslagen?
Voor het verwerken van persoonsgegevens werkt van Dongen en Partners met een automatiseringssysteem waarbij de persoonsgegevens binnen de EER worden opgeslagen.

Beveiliging persoonsgegevens
van Dongen en Partners is verplicht om door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen persoonsgegevens op een dusdanige manier te verwerken dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (integriteit en vertrouwelijkheid). We laten onze veiligheidsmaatregelen regelmatig controleren.

Bewaartermijn persoonsgegevens
van Dongen en Partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. van Dongen en Partners bewaart uw gegevens (10) tien jaar volgens de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit en het daarbij behorende reglement.

Indien noodzakelijk kan van Dongen en Partners besluiten dat documenten en/of gegevens voor een langere termijn worden bewaard.

Wil u iets aanpassen of heeft u een vraag?
van Dongen en Partners streeft ernaar om de gegevens correct in haar systemen te verwerken. Mocht u desondanks merken dat uw gegevens niet juist zijn verwerkt dan horen wij dit graag. U heeft bijvoorbeeld recht op inzage in of correctie van uw gegevens.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van Dongen en Partners van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. van Dongen en Partners behandelt uw verzoek binnen een maand na ontvangst. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. van Dongen en Partners dient hierbij wel uit te gaan van de officiële registers. Wilt u bijvoorbeeld uw adres laten wijzigen, dan moet u dat eerst in de Basisadministratie Persoonsgegevens van uw gemeente wijzigen.

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:
van Dongen en Partners B.V.
O.v.v. Inzageverzoek AVG
Postbus 509
4900 AM Oosterhout

Of uw verzoek per email indienen:
info@vandongenenpartners.nl

Hoe u een klacht kunt indienen?
Daarnaast bestaat voor de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop we met uw gegevens omgaan.

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 30 (alleen volgens afspraak)
2594 AV Den Haag

Postadres:
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900-2001201 (gebruikelijke telefoonkosten)

Openingstijden:
op werkdagen van 09.00 tot 1200 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

Meldplicht datalekken en andere eisen vanuit de AVG
De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. van Dongen en Partners zal als verwerkingsverantwoordelijke melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het naleven van de AVG is onderdeel van ons dagelijks beleid. Naast een datalekprotocol heeft van Dongen en Partners ook een register voor de verwerkingsactiviteiten opgesteld, is er beleid voor het doen van een Privacy impactanalyse (PIA), worden er verwerkersovereenkomsten afgesloten en worden onze medewerkers met betrekking tot het informatiebeveiligingsbewustzijn getraind.

Functionaris voor de gegevensbescherming
De functionaris gegevensbescherming is degene op ons kantoor die erop let dat we goed met uw gegevens omgaan en deze goed beschermen. van Dongen en Partners heeft Erwin Heuker of Hoek als functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. Bij vragen kunt u bij hem terecht en is als volgt te bereiken:

Per post:
Postbus 509, 4900 AM Oosterhout
T.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming
Per e-mail: fvdg@vandongenenpartners.nl
Per telefoon: 088-0106555

Heeft u vragen over de gegevens die van Dongen en Partners verzamelt, of hoe wij deze verwerken, neemt u dan contact met ons op. Ook bij de constatering van een (mogelijk) datalek of vragen hierover kunt u contact opnemen met onze functionaris.

Aanpassing van deze privacyverklaring
We zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. We passen deze verklaring aan als we nieuwe of andere gegevens verzamelen of als er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen.